Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel խորհուրդներ. Խմբագրել> Ընտրել

Ընտրեք տողերը

Ինչպե՞ս գտնել և ընտրել կրկնօրինակ տողեր Excel- ի տիրույթում:

Ինչպե՞ս ընտրել և ջնջել Excel- ի յուրաքանչյուր հավասար տող:

Ինչպե՞ս ընտրել և առանձնացնել տողի տարբերությունները Excel- ում:

Ինչպե՞ս ընտրել Excel- ում յուրաքանչյուր այլ կամ n- րդ շարքը:

Ընտրեք սյունակներ

Ինչպե՞ս ընտրել սյունակ Excel- ի սյունակի վերնագրի հիման վրա:

Ինչպե՞ս ընտրել ամբողջ սյունակը, բացառությամբ վերնագրի / առաջին շարքի Excel- ում:

Ինչպե՞ս ընտրել Excel- ի յուրաքանչյուր n-րդ սյունակը:

Ընտրեք միջակայքերը

Ինչպե՞ս արագ ընտրել աշխատանքային թերթում բջիջների մեծ տեսականի:

Ինչպե՞ս արագ ընտրել Excel- ում անվանված ընդգրկույթի բջիջները:

Ինչպե՞ս արագ ընտրել Excel- ում ոչ հարակից բջիջները կամ տիրույթները:

Ինչպե՞ս ընտրել Excel- ի մեկ այլ սյունակում բջիջի արժեքի հիման վրա գործող տիրույթը:

Ինչպե՞ս ընտրել Excel- ում տարբեր թերթերի վրա նույն բջիջների տիրույթը:

Ինչպե՞ս ընտրել օգտագործված բջիջները և արագությունը Excel- ում:

Ինչպե՞ս համաժամացնել աշխատանքային գրքի բոլոր աշխատանքային թերթերը Excel- ում ընտրված նույն տիրույթով:

Ինչպե՞ս սինքրոն կերպով մուտքագրել կամ ընտրել բջիջները բազմաթիվ թերթերի միջով:

Ընտրեք թերթերը

Ինչպե՞ս ընտրել բոլոր թերթերը, բացառությամբ մեկի Excel- ում:

Ինչպե՞ս ընտրել Excel- ում մի քանի կամ բոլոր թերթիկների ներդիրները:

Ինչպե՞ս ընտրել Excel- ում մեկ այլ թերթի վրա բջջային արժեքի վրա հիմնված հատուկ աշխատանքային թերթ: