Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel հուշումներ. Հաշվարկ և բանաձևեր> Ամսաթիվ և ժամ

Ստուգեք Ամսաթիվը կամ ժամանակը

Ինչպե՞ս ստուգել Excel- ում ամսաթիվը պետական ​​արձակուրդ է և հաշվում են օրերը, բացառությամբ արձակուրդի:

Ինչպե՞ս ստուգել, ​​թե արդյոք Excel- ում ժամանակը երկու անգամի՞ն է:

Ինչպե՞ս ստուգել, ​​թե ժամանակը Excel- ում հատուկ ժամանակից ավելի՞ է, թե՞ պակաս:

Ինչպե՞ս որոշել Excel- ում ամսաթիվը ընկնում է երկու ամսաթվի՞ կամ շաբաթվա վերջին:

Ինչպե՞ս որոշել Excel- ում ամսաթիվն անցե՞լ է:

Ինչպե՞ս որոշել / ստուգել, ​​թե արդյոք Excel- ում ամսաթիվը հանգստյան օր է:

Ինչպե՞ս ստուգել, ​​թե արդյոք Excel- ում տարին նահանջ է:

Մյուսները

Ինչպե՞ս համեմատել ամսաթվերը, եթե Excel- ում մեկ այլ ամսաթվից մեծ է:

Ինչպե՞ս համեմատել երկու ամսաթվերը ըստ ամսվա և տարվա միայն Excel- ում:

Ինչպե՞ս Excel- ում միավորել տարին, ամիսը և օրը:

Ինչպե՞ս Excel- ում ամսաթիվը փոխարկել ֆինանսական տարվա / եռամսյակի / ամսվա:

Ինչպե՞ս Excel- ում ժամերը վերածել 8-ժամյա աշխատանքային օրերի:

Ինչպե՞ս գտնել Excel- ում համընկնող ամսաթվի / ժամի միջակայքերը:

Ինչպե՞ս Excel- ում բազմապատկել ժամերն ու րոպեները ժամային դրույքաչափով:

Ինչպե՞ս Excel- ում ամսաթիվը հանել ամսաթվի ժամանակից:

Ինչպե՞ս Excel- ում ժամանակից հանել ժամանակը:

Ինչպե՞ս հեռացնել տարին Excel- ից ամսաթվից:

Ինչպե՞ս Excel- ում ժամանակը կլորացնել մոտակա ժամ / րոպե / վայրկյան:

Ինչպե՞ս Excel- ում ամփոփել ժամանակը և ձևաչափը որպես ժամեր, րոպեներ կամ վայրկյաններ: